HİPSAN Hidrolik
ÇALIŞMA SAATLERİ: 08:30 – 18.00
CUMARTESI: 09:00 – 13:00
PAZAR: KAPALI
Adres: Kağıthane , İstanbul Sultan Selim Mah. Turan Sok. No: 11
İletişim: +90 (212) 264 00 46
info@hipsan.com.tr
Yukarı
 

Kişisel Verilerin Korunması

KVKK Hipsan

6698 Sayılı Kişisel Kişisel Verilerin Korunması Politikası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu” ya da kısaca “Kanun” olarak anılacaktır) ile kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları esaslar düzenlenmiştir. Kurumumuz, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu temelinde çalışanlar, eski çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, ziyaretçiler, iş ortakları, üçüncü kişiler ve iş birliği yapılan diğer gerçek ve tüzel kişilere ait “kişisel verilerin” korunmasını amaçlamaktadır.

 

Aydınlanma Metni ve Rıza Metni

Hipsan

6698 Sayılı Kişisel Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Aydınlatma Metni

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) konusunda Hipsan olarak veri sorumlusu sıfatıyla Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Tanımlar İşbu aydınlatma metninde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri sahibi: “kişisel verisi işlenen gerçek kişi” anlamına gelir. Örnek olarak hem kurumumuzda çalışan kişileri (personel), müşterileri, tedarikçileri ve diğer verilerini işlediğimiz kişileri,
Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz çeşitli şekillerde (şirkete yapılan müracaatlar, muhtelif sözleşmeler, İnternet sitesi, iş başvuruları, kapalı devre kamera sistemleri, vb) sözlü, yazılı ve elektronik ortamda toplanmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni’ nde belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir.

Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı KVKK’ nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz; hukuka uygun olarak ilgili mevzuat ve işle ilgili amaçlarına uygun olarak işlenir. Hipsan, çalışanların verileri, İş Kanunu ve çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı ile yürürlükte olan diğer ilgili mevzuatlar temelinde işlenir. Onun dışında şirket faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve düzenlenebilmesi, gerekli iletişimlerin kurulması, yasal mevzuata uyulması, kurumsal ve idari yönetimin sağlanması, performans değerlendirmesinin yapılabilmesi, sistem ve uygulamalarımızın güvenliğinin sağlanması, gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, ürün ve hizmetlerini müşterilere en iyi şekilde sağlanabilmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması, ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam vb diğer faaliyetlerinin yapılması ve sözleşme şartların yerine getirilmesi amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgileri, adres bilgileri, iletişim bilgileri ve diğer kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri elde eder, kaydeder, saklar, işler, değiştirir veya yeniden düzenleyebilir ayrıca ilgili mevzuatlar kapsamında paylaşımın gerekli olduğu diğer kişi ve kuruluşlarla paylaşabilir.

Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği (Aktarabileceği) Taraflar ve Paylaşım Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, Hipsan’ nın faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için gerekli görülen üçüncü kişilere (resmi kurumlar, tedarikçiler, iş ortakları, hukuken yetkili kişiler, ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurtiçine veya yurtdışına) aktarılabilecektir

Kişisel Verilerinizin Saklanması

Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması ve/veya sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte ve/veya anonim hale getirilmektedir. Kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak ve hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek amacıyla gerekli güvenlik önlemleri Hipsan tarafından alınmaktadır.

Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin talepleriniz Hipsan tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz: 1.Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 2.Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 3.Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 4.Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 5.Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 6.Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 7.İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 8.Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 9.Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak KVK Başvuru formu ile bize iletebilirsiniz.